Loading...

برچسب: نصاب شیروانی

نصاب شیروانی

نصاب شیروانی : وظیفه سازندگان بام، پیمانکاران ساختمانی و معماران این است.

اطمینان حاصل نمایند که استانداردها، نظام نامه ها و مقررات محلی رعایت شوند.

 

پوشش بام تایل های گینگستون را می توان با هر شیب از 15 درجه، یا 12 درجه با زیر سازی مناسب ، تا شیب 45 درجه یا بام دوشیب عمودی، نصب نمود.

اگر طول تیرهای روی شیب (rafter) طوری طراحی شوند که تعداد صحیحی از تایل ها بر آن جای گیرند.

در هزینه صرفه جویی خواهد شد.

مواقعی این امر ممکن نیست، بریدن تایل های ردیف بالایی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

تیرهای شیب یا خرپای سقف را می توان بر حسب نوع ساختمان و مقررات محلی با فاصله ی مرکز به مرکز (آکس به آکس) متنوعی تنظیم نمود.

در اکثریت موارد اندازه زیر کوب های زیر توصیه می شوند.

انواع زیرکوب نصاب شیروانی

1- صفحه تاج بام

2- کتیبه انتهایی شیروانی

3- صفحات کله بام

4- لب بند بام

5- تقاطع دو شیب بام

6- خرپاهای پیش ساخته

7- تخته لایه پوشانه

 

تهیه طرح زیرکوب نصاب شیروانی

مهمترین عامل در قرار دادن تایل ها طرح دقیق زیرکوب های (Batten) تایل است.

اگر به دقت رعایت نشوند تایل ها به خوبی جاسازی نمی شوند.

* متغییر بر حسب نوع سیستم جمع آوری آب باران استفاده شده است.

** ابعاد بر حسب طول تیر روی شیب (Rafter) تفاوت می کند.

 

رویه نصب زیرکوب نصاب شیروانی

 

اگر تیر روی شیب (Rafter) مناسب یک سری کامل تایل باشد، قبل از نصب هر زیر کوب، 365 میلی متر از تاج بام بر آخرین تیر شیب کامل در هر طرف ساختمان اندازه بگیرید.

در این محل ها یک میخ بکوبید.

از یک میخ تا میخ دیگر یک نخ عبور دهید.

بر هر یک از این تیرهای شیب باقیمانده در خط نخ، یک میخ بکوبید.

 

قرار دادن تایل نصاب شیروانی

 

تایل ها را می توان یا از طرف راست بر روی چپ، یا چپ بر روی راست، به هم وصل نمود.

اما باید بنحوی قرار داده شوندکه محل روی هم قرار گرفتن مقابل بادهای متداول یا از لوله های تخلیه آن باران یا تقاطع دو شیب نباشد.

موقعی که ممکن باشد.

تایل ها باید بنحوی قرار داده شوندکه لبه روی هم افتاده آنها در خط دید معمول نباشد.

 

میخ زدن نصاب شیروانی

 

محل صحیح میخ زدن در زیرکوب (بتن) تایل در زیر نشان داده شده است.

تایل ها با میخ زدن به فلنچ های پایین پیچیده جلویی به طرف زیرکوب (بتن) محکم میشود.

میخ ها باید تقریبا 60 میلی متری به طرفین مرکز تشتک تایل و نزدیک به پایین فلنچ به پایین پیچیده باشد.

این امر نگاه داشتن خوب تایل و نفوذ بسنده میخ در عین محدود کردن نفوذ میخ به حداکثر دو ضخامت را تضمین می نماید.