Loading...

برچسب: کاربرد سردخانه

کاربرد سردخانه

کاربرد سردخانه ، در کلیه سردخانه ها از وجود یک نوع ماده سرمازا ( مبرد ) در یک مدار بسته نفوذناپذیر استفاده می شود.

در این سیستم ها عمل سرد کردن به طور پیوسته و متوالی انجام می گیرد.

تمام سرد کننده ها بر اساس یک سیکل معین عمل میکنند.

در سردکردن با عملیات مکانیکی از یک کمپرسور برای متراکم کردن گازمبرد استفاده می شود.

به این ترتیب سیکل حاصل را سیکل تراکمی و گاهی سیکل تراکم تبخیری می نامند.

بکار بردن نام سیستم تراکم تبخیری به این علت است که عمل تراکم بخار و تبدیل آن به مایع سرمازا بوسیله کمپرسور وکندانسور انجام می گردد.

به این ترتیب انتقال انرژی حرارتی حاصل می شود.

کمپرسور cold-storage

کاربرد سردخانه کمپرسور cold-storage در سیستم ، در واقع همان کار قلب را می کند در بدن.

همانطور که قلب خون را در بدن به جریان می اندازد .

کمپرسور هم مبرد را در سیستم به جریان می اندازد.

ماده سرما زا در یک قسمت از سیکل حرارت محیط خود را جذب کرده و در قسمت دیگر آن را دفع می کند .

به عبارت دیگر کمپرسور گاز سرمازا را در وضعیتی قرار می دهد.

حرارتی را که قبلا و از محیطی با فشار کم جذب کرده بود پس بدهد.

چون کمپرسور حرارت را از محیطی به محیط دیگر انتقال می دهد به آن پمپ حرارتی نیز می گویند.

کندانسور cold-storage

کاربرد سردخانه کندانسور cold-storage هم از یک سری لوله فین دار وفن الکتریکی تشکیل شده است.

کارش مایع کردن مبردی است.

که توسط کمپرسور فشرده و داغ شده و دمای آنرا کاهش می دهد .

شیر انبساط مایع مبرد خروجی از کندانسور را به صورت پودر تبدیل می کند.

اواپراتور cold-storage

کاربرد سردخانه اواپراتور cold-storage هم دستگاهی است که مبرد در آن به جوش می آید .

در هنگام جوشیدن گرمای لوله ها و فین ها را گرفته و آنها را خنک میکند.

وقتی فین ها خنک شد فن هوای داخل اتاق سرد خانه را از لا به لای فین ها عبور داده است.

باعث خنک شدن هوای داخل سرد خانه میشود.

علاوه بر این اجزای اصلی در سیستمهای تبریدی یکسری اجزای فرعی هم وجود دارد مانند :

اویل سپراتور روغنی را که از کمپرسور فرارکرده را جدا می کند .

از یک بدنه یا پوسته توری و یک صفحه فلزی و فلوتر تشکیل شده است .

ریسیور cold-storage

کاربرد سردخانه ریسیور cold-storage یک مخزن است که مبردی که در کندانسور مایع شده است در آن جمع میشود.

درایر که از دو قسمت بدنه یا پوسته و سنگ کر درایر تشکیل شده است.

روطوبتی را که وارد سیستم شده جذب میکند.

تا حدی کار فیلتر رو انجام میدهد و پس از اشباح شدن باید عوض شود.

اکسپنشن هم یک شیر اتوماتیک است که مبرد را به صورت اسپری داخل اواپراتور می پاشد.