Loading...

برچسب: cold storage

cold-storage ، سردخانه یا سیستمهای تبرید تراکمی ، به مکانی گفته می شود که :

با گرفتن گرما از آن جا می توانیم دما را با توجه به ظرفیت و کاربری سیستم کاهش دهیم.

نگهداری مواد غذایی بمدت زیاد و جلوگیری از فساد آن از نظر بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت فراوان است.

انسان از گذشته راه های گوناگونی را برای نگهداری موادغذایی به کار می برده است.

امروزه با افزایش جمعیت، گسترش و پیشرفت شهرنشینی برای نگهداری موادغذایی :

بیشتر از روش سرد کردن cold storage و منجمد کردن استفاده می کنند.

بنابراین علم و اصول تبرید و سردخانه های بزرگ یکی از ضرورت های زندگی امروز شده است.

پیشرفت در این صنعت cold storage نه تنها برای نگهداری مواد غذایی بلکه برای استفاده کردن در صنایع داروسازی، ساختمانی، دفاعی و …

از مهمترین اهداف کشورهای جهان شده و از اهمیت بالایی برخوردار است.